Tècniques d’estudi a 5è pri

Durant tot aquest curs, en 5é, estem treballant l’assignatura de Coneixement del Medi a través de diferents tècniques d’estudi. Esta primera avaluació treballem la lectura comprensiva, i després de l’explicació del professor, subratllem les idees més importants i realitzem un resum. Esta tècnica, ens acosta als nous aprenentatges i aprenem a diferenciar entre les idees principals i les secundàries d’un text.

Durante todo este curso, en 5º, estamos trabajando la asignatura de Conocimiento del Medio a través de diferentes técnicas de estudio. Esta primera evaluación trabajamos la lectura comprensiva, y tras la explicación del profesor, subrayamos las ideas más importantes y realizamos un resumen. Esta técnica, nos acerca a los nuevos aprendizajes y aprendemos a diferenciar entre las ideas principales y las secundarias de un texto.
#ConocimientoDel Medio #ConeixementDel Medi #TácnicasDeEstudio

 

 

        

Facebook
Twitter
LinkedIn